Курсові/дипломні роботи

Теми курсових робіт з ТМФВ і СОТ студентами 4 курсу  на 2019-2020 н.р.

 1. Особливості формування мотивації до уроків фізичної культури в учнів початкової школи
 2. Особливості фізичного виховання спеціальних медичних групах
 3. Особливості методики навчання дітей самостійним заняттям фізичними вправами
 4. Особливості використання індивідуальних форм фізичного виховання з школярами
 5. Особливості використання ігрового і змагального методів у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку
 6. Нестандартне обладнання для занять фізичними вправами
 7. Методика розвитку швидкості у дітей 1-4 класів на уроках фізичної культури
 8. Вплив оцінювання вчителя на успішність і мотивацію учнів у фізичній культурі
 9. Особливості формування мотивації до уроків фізичної культури в учнів початкової школи
 10. Шляхи та форми активізації розумової діяльності учнів середнього шкільного віку на уроках фізичної культури
 11. Шляхи активізації навчальної діяльності учнів на уроках фізичної культури
 12. Характеристика та розробка комплексів загальнорозвиваючих вправ
 13. Характеристика основних методів дослідження в теорії і методиці фізичного виховання
 14. Характеристика матеріально-технічного і кадрового забезпечення фізичної культури в школах
 15. Формування фізичного і психологічного здоров’я дитини засобами гри
 16. Формування у школярів образу професійної діяльності вчителя ФК
 17. Формування у старших дошкільників уявлень про здоровий спосіб життя засобами фізичного виховання
 18. Формування теоретичних знань учнів початкових класів відповідно до вимог чинних навчальних програм
 19. Форми і засоби підвищення рухової активності дітей різного шкільного віку на уроках ФК
 20. Фізичне виховання як чинник адаптації дітей 6-8 років до навчання в школі
 21. Фізичне виховання у групах продовженого дня
 22. Фізичне виховання і функціональні резерви школярів
 23. Фізичне виховання дітей дошкільного віку
 24. Фізична працездатність школярів і фактори, що її визначають
 25. Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей школярів
 26. Сенситивні періоди і нормування фізичних навантажень для школярів
 27. Руховий режим учня середнього шкільного віку та шляхи його оптимізації
 28. Рухова активність як фактор формування пізнавальних здібностей молодших школярів
 29. Роль фізичного виховання в профілактиці порушень постави
 30. Рухливі ігри як засіб закріплення основних умінь і навичок
 31. Роль фізичної культури у формуванні особистості
 32. Роль фізичної культури в інтелектуальному розвитку школяра
 33. Роль фізичних навантажень у профілактиці стресових станів школярів
 34. Роль екологічного маркетингу у розвитку сучасного олімпійського спорту
 35. Розвиток емоційного інтелекту дітей початкової школи засобами фізичної культури
 36. Формування теоретичних знань учнів початкових класів відповідно до вимог чинних навчальних програм
 37. Формування мотивації до занять фізичною культурою у дітей дошкільного віку
 38. Формування культури здоров’я дітей старшого шкільного віку
 39. Форми фізичного виховання протягом навчального дня.
 40. Характеристика матеріально-технічного і кадрового забезпечення фізичної культури в школах
 41. Формування фізичного і психологічного здоров’я дитини засобами гри.
 42. Розвиток рухової активності у віковому аспекті
 43. Рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури
 44. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури
 45. Причини і профілактика травматизму на уроках фізичної культури
 46. Порівняльна характеристика показників фізичних якостей у школярів різного віку
 47. Позакласні форми фізичного виховання школярів
 48. Підвищення компетентності батьків в області фізичного виховання дошкільника
 49. Педагогічна характеристика сучасних видів оздоровчо-спортивної діяльності для школярів
 50. Оцінка фізичної підготовленості школярів старшого віку
 51. Особливості формування фізичних якостей учнів старшого шкільного віку
 52. Особливості формування фізичних якостей учнів середнього шкільного віку
 53. Особливості формування фізичних якостей учнів молодшого шкільного віку
 54. Особливості формування фізичних якостей учнів молодшого шкільного віку.

 

Теми курсових робіт із психолого-педагогічних основ фізичної культури студентами ІІІ курсу на 2019-2020 н.р.»

 1. Психологічні особливості ефективності діяльності вчителя фізичної культури
 2. Особливості використання різних видів пам’яті на уроках фізичної культури
 3. Методи психолого-педагогічного вивчення особистості школяра учителем ФК
 4. Професійно важливі якості учителя ФК
 5. Психологічні основи педагогічного спілкування
 6. Формування інтересу до ФК як фактор підвищення активності учнів на уроці
 7. Подолання негативних емоційних станів учнів на уроках ФК
 8. Індивідуальні особливості уваги на уроках ФК
 9. Психологічні методи саморегуляції емоційних станів учнів
 10. Особливості спілкування з підлітками на уроках фізичної культури
 11. Особистість вчителя ФК як предмет психологічного дослідження
 12. Психодіагностичні методи супроводу спортивної діяльності
 13. Когнітивні стилі вчителя ФК як чинник креативності
 14. Вплив темпераменту на мотив досягнення успіху в змагальній діяльності
 15. Особистість вчителя ФК, її роль у формуванні емоційно-вольових властивостей учнів
 16. Педагогічні умови формування здорового способу життя підлітків
 17. Використання технічних засобів навчання на уроках фізичної культури
 18. Педагогічні стилі спілкування вчителя фізичної культури з учнями
 19. Використання педагогічних інноваційних технологій на заняттях фізичною культурою
 20. Педагогічні умови формування інтересу учнів до шкільного курсу «Фізична культура»
 21. Формування портфоліо вчителя фізичної культури
 22. Педагогічний конфлікт на заняттях фізичної культури та шляхи його вирішення
 23. Педагогічні здібності вчителя фізичної культури
 24. Формування іміджу майбутнього фахівця з фізичної культури
 25. Використання інтерактивних педагогічних технологій на уроках фізичної культури
 26. Формування моральної поведінки учнів засобами фізичної культури
 27. Педагогічні умови формування культури здоров’я студентів
 28. Формування культури педагогічного спілкування студентів спеціальності 014 «Середня освіта. Фізична культура»
 29. Інноваційна спрямованість педагогічної професійної діяльності вчителя фізичної культури
 30. Трудове виховання учнів на заняттях фізичною культурою
 31. Дистанційне навчання як засіб комунікації між вчителем фізичної культури і учнями
 32. Формування позитивної мотивації учнів до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час
 33. Психологічні чинники виникнення та подолання шкільних страхів у молодшому шкільному віці засобами фізичного виховання
 34. Темперамент та особливості його прояву під час змагальної діяльності
 35. Особливості розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра в процесі фізичного виховання
 36. Психологічні особливості розвитку уваги пам’яті в молодшому шкільному віці на уроках фізичної культури
 37. Психологічні умови розвитку сприймання молодших школярів на уроках фізичної культури
 38. Особливості адаптації дітей шестирічного віку до шкільного навчання
 39. Вплив самооцінки на мотивацію рухової діяльності молодших школярів
 40. Тривожність та її вплив на молодших школярів в процесі фізичного виховання

 

Теми курсових робіт із циклу «Природничо-наукових дисциплін» студентам ІІ – курсу

на 2019-2020 н.р.

 1. Вплив обсягу рухової активності на фізичний стан у дітей молодшого шкільного віку
 2. Фізіологічні аспекти використання тренажерів в оздоровчому тренуванні
 3. Дотримання гігієнічних норм у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку
 4. Фізіологічні основи розвитку м’язової системи у дітей та підлітків
 5. Особливості адаптаційних процесів у дітей та підлітків
 6. Значення біоритмів для занять фізичною культурою та спортом
 7. Реактивність серцево-судинної системи студентів різних соматотипів на
 8. стандартні фізичні навантаження
 9. Дозування фізичних навантажень для дітей з різним рівнем фізичного розвитку
 10. Методичні підходи до розвитку аеробних можливостей дітей з різним рівнем функціонального стану
 11. Функціональний стан дихальної системи як показник резервів здоров’я дітей різного віку
 12. Гіпокінезія у школярів: причини, наслідки, шляхи профілактики
 13. Соматичне здоров’я школярів та фактори, що його визначають
 14. Методи оцінки фізичного розвитку школярів
 15. Корекція соматичного здоров’я учнів старшого шкільного віку засобами фізичної культури
 16. Фукціональний стан дихальної системи у школярів з різним рівнем рухової активності
 17. Фукціональний стан серцево-судинної системи у школярів з різним рівнем рухової активності
 18. Сучасні аспекти діагностики здоров’я школяра в практиці фахівця фізичного виховання
 19. Вікові особливості розвитку фізичних якостей у школярів
 20. Вітаміни і фізична працездатність школярів
 21. Біологічне значення травлення
 22. Біохімічні основи раціонального харчування спортсменів
 23. Дихальні вправи у системі фізичного виховання школярів
 24. Роль мікроелементів в забезпеченні працездатності спортсменів
 25. Фізична працездатність школярів та фактори, що її визначають
 26. Фізична працездатність школярів та фактори, що її визначають
 27. Вплив фізичної підготовленості на морфо-функціональний стан школярів 12-14 років
 28. Вікові особливості фізичного розвитку дівчат 7-17 років
 29. Вплив дихальних вправ на розвиток функціональних резервів організму дітей
 30. Біоритми і працездатність школярів
 31. Біомеханічний аналіз постави школярів різного віку
 32. Корекція плоскостопості засобами фізичної культури
 33. Роль тренажерних пристроїв в оздоровчому тренуванні
 34. Корекція соматичного здоров’я у дітей старшого шкільного віку засобами фізичної культури
 35. Методи тестування фізичної працездатності школярів
 36. Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей школярів
 37. Фізичний розвиток і здоров’я школярів
 38. Фізіолого-гігієнічне обґрунтування дозування фізичних навантажень аеробного спрямування у дітей 11-16 років
 39. Сучасні підходи до розвитку функціональних резервів організму учнів 6-10 років
 40. Вікові особливості м`язової сили
 41. Розвиток функціональних резервів кардіореспіраторної системи в умовах середньо гір`я
 42. Психофізіологічні особливості особистості і фізичні навантаження різного спрямування у дітей
 43. Максимальне споживання кисню як показник резервів здоров’я та витривалості школярів

 

Тематика дипломних робіт на виконання навчального плану ОР бакалавр спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) зі скороченим терміном навчання заочної форми навчання

 1. Формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою у підлітків
 2. Рекреаційно-оздоровчий туризм для дітей з особливими потребами
 3. Організація та зміст фізичного виховання учнів спецмедгруп в європейських країнах
 4. Оптимізація позакласних занять з фізичної культури в початкових класах
 5. Сучасний стан та перспективи розвитку водного туризму в Українських Карпатах
 6. Фізичний і морфо-функціональний стан студентів першого року навчання закладів вищої освіти
 7. Анімація в рекреаційно-туристичній діяльності
 8. Теоретичні основи управління: школознавчий аспект
 9. Мотивація до рухової діяльності в учнів середнього шкільного віку
 10. Програмування занять з покращення психофізичного стану молодших школярів у процесі фізичного виховання
 11. Удосконалення внутрішкільного управління
 12. Теоретичне обґрунтування впровадження адаптивного фізичного виховання в інклюзивних класах
 13. Здоров’язбережувальний потенціал сучасного уроку фізичної культури
 14. Національна освіта в Україні (ХІV–VІІІ ст.)
 15. Функціональні резерви організму дітей з різним типом тілобудови
 16. Формування соціальних компетентностей молодших школярів засобами фізичної культури в умовах Нової української школи.

 

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА 2018-2019рр.

 1. Організація діяльності початкової школи з напрямку «фізичний розвиток дітей»
 2. Вікові особливості навчання руховим навикам школярів
 3. Педагогічна характеристика сучасних видів оздоровчо-спортивної діяльності для школярів
 4. Методологія проектування професійної підготовки вчителя фізичної культури
 5. Психолого-педагогічні основи особистості і діяльності вчителя фізичної культури
 6. Оздоровчо-спортивна робота з школярами за місцем проживання
 7. Інклюзивні програми для дітей з розумовими розладами у фізичній культурі
 8. Сучасні системи тестування фізичної підготовленості школярів
 9. Особистісно орієнтований підхід до організації занять з фізичної культури зі студентами підготовчої медичної групи
 10. Стан розвитку силових здібностей учнів старшої школи
 11. Стан розвитку координаційних здібностей в учнів старшої школи
 12. Використання сучасних видів рухової активності в позаурочних формах фізичного виховання
 13. Вікові особливості розвитку функціональних резервів у школярів 7-10 років
 14. Рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури
 15. Оцінка функціонального стану відкритих спортивних майданчиків шкіл м.Івано-Франківська
 16. Сучасні технології кореляції порушень біогеометричного профілю постави школярів в процесі фізичного виховання
 17. Роль екологічного маркетингу у розвитку сучасного олімпійського спорту
 18. Функціональні резерви організму підлітків з різним рівнем фізичної підготовленості
 19. Спеціально-правові компетенції майбутніх вчителів фізичної культури (нова)
 20. Роль олімпійської освіти у патріотичному вихованні учнівської молоді
 21. Розвиток емоційного інтелекту дітей початкової школи засобами фізичної культури
 22. Соціально-гуманітарні проблеми фізичного виховання шкільної молоді
 23. Зміст і організація фізичного виховання молодших школярів спеціальної медичної групи
 24. Формування готовності вчителів фізичної культури до організації туристично-краєзнавчої діяльності у ЗОШ
 25. Взаємозв’язок координаційних здібностей і когнітивних властивостей у дітей початкової школи
 26. Психолого-педагогічні умови взаємодії вчителя фізичної культури з дітьми початкових класів
 27. Характеристика матеріально-технічного і кадрового забезпечення фізичної культури в школах м.Івано-Франківська
 28. Пропаганда оздоровчо-спортивного руху серед шкільної молоді
 29. Сучасні тенденції олімпійської освіти школярів
 30. Адаптивне фізичне виховання в системі загальної середньої освіти
 31. Стан розвитку кардіореспіраторної витривалості учнів старшої школи
 32. Порівняльний аналіз шкільних програм з фізичної культури України і країн Європи
 33. Формування комунікативних умінь учнів перших класів засобами фізичної культури
 34. Історичні передумови і організаційно-методичні основи підготовки спортсменів до Олімпійських ігор
 35. Дозування навантажень у підлітків з різними темпами біологічного розвитку
 36. Нормативно-правові засади створення та функціонування оздоровчих спортивних центрів (нова)
 37. Велнес і SPA центри: організація і здійснення оздоровчої діяльності (нова)
 38. Характеристика розвитку спортивно-оздоровчого туризму в школах Підкарпаття
 39. Акмеологічні основи діяльності вчителя фізичної культури
 40. Розробка алгоритму підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму
 41. Педагогічні умови формування правової компетентності майбутніх вчителів фізичної культури

 

 • ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА 2019-2020рр.
 1. Ефективність запровадження Всеукраїнського проекту «Самбо» у систему фізичного виховання школярів
 2. Формування компетентності фізичного самовдосконалення школярів
 3. Формування комунікативних умінь майбутніх вчителів фізичної культури
 4. Формування професійно-правової компетентності у майбутніх вчителів фізичної культури
 5. Розвиток силових здібностей у дітей з розумовими вадами
 6. Вікова динаміка фізичної підготовленості школярів середнього шкільного віку
 7. Вікові зміни морфо-функціонального і фізичного стану учнів 10-16 років
 8. Корекція психоемоційного стресу у школярів засобами фізичної культури
 9. Сучасні технології диференційованого фізичного виховання студентів
 10. Рекреаційно-оздоровчі технології у системі фізичного виховання школярів
 11. Європейські «школи здоров’я»: теорія і практика
 12. Вікові особливості розвитку м’язової сили у дітей
 13. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи засобами фізичної культури
 14. Формування мотиваційної компетентності учнів початкових класів щодо використання фізичної культури у повсякденному житті
 15. Формування позитивної мотивації учнів до занять фізичними та спортивними вправами
 16. Методика оцінювання компетентностей з фізичної культури учнів початкової школи
 17. Корекція фізичного стану учнів 14-15 років засобами легкої атлетики
 18. Рекреаційні ресурси для розвитку велосипедного туризму в українських Карпатах
 19. Особливості просторової організації тіла старших школярів з різними соматотипами
 20. Використання сучасних комп’ютерних технологій у фізичному вихованні дітей із порушенням слуху
 21. Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до педагогічно-правового спілкування
 22. Організація та зміст фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп в Україні та за рубежем
 23. Особливості фізичної підготовки школярів 7-10 років
 24. Розвиток витривалості в учнів 5-6 класів на уроках фізичної культури
 25. Розвиток спортивного руху в Західній Україні (з кінця ХІХ ‒ до кінця 30-х років ХХ століття)
 26. Підготовка спеціалістів з фізичної культури до діяльності в умовах інклюзивного навчання