Нормативні документи

Положення про кафедру

Положення про рейтингове оцінювання

Статут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про ректорат ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Свідоцтво про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку СОК “Смерічка” ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про тендерний комітет ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про Центр інноваційних освітніх технологій «PNU ECOSYSTEM» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про принципи діяльності навчально-наукових підрозділів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про студентський науковий гурток, проблемну групу і кафедральний (міжкафедральний) науковий семінар ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про заохочувальні відзнаки ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Положення про надання творчих відпусток

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян

Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету, які публікують праці, що входять до наукометричних баз Scopus та WebofScince

Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про звання “Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2016-2020 роки

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів

Положення про конкурсну комісію університету щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про “Про порядок призначення на  посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту (інституту), директора коледжу та керівника територіально відокремленого структурного підрозділу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи кафедри ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників

Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення

Положення про організацію внутрішнього електронного документообігу

Колективний договір ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Доповнення до додатку №2 по Колективному договору

Додаток №7 (Правила внутрішнього розпорядку)

Доповнення до додатку №7 по Колективному договору

Наказ №330 від 07.06.2021

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти 

Положення про Підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Документи для акредитації освітніх програм

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS

Наказ №329 від 29.05.2018 Про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів та підсумкової атестації з використанням комп’ютерних технологій

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ”

Положення про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” в 2019 році

Розпорядження ректора від 28.12.2015 року №57-р про можливість складання семестрових іспитів за талоном № 3 за їхньою заявою з використанням ІТ-технологій.

Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Розпорядження ректора про використання тестової форми проведення семестрових екзаменів з використанням комп’ютерних технологій в якості експерименту для студентів заочної форми навчання окремих навчальних структурних підрозділів від 15.11.2019 року №177-р

Наказ №70 від 04.02.2019 р Про організацію контролю якості знань студентів, які навчаються за індивідуальним графіком

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і запровадження освітніх програм