Історія

Біографія кафедри розпочалася 31 серпня 1997 року у складі педагогічного факультету. Засновником кафедри і незмінним її керівником впродовж 10 років є доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Мицкан Богдан Михайлович.

Першими викладачами кафедри були:

кандидат педагогічних наук, доцент Роман Тягур;
кандидат педагогічних наук, доцент Юлія Беляк;
кандидат наук з фізичного виховання і спорту Олена Дрозд;
старші викладачі Василь Яценюк, Флора Волочій, Михайло Цап, Ярослав Луцький.
З перших днів на кафедру були покладені обов’язки щодо підготовки кадрів зі спеціальностей “Початкова освіта і фізична культура” та “Педагогіка й методика середньої освіти. Фізична культура” й одночасного створення матеріально-технічної бази, методичного й кадрового потенціалу, необхідних для заснування факультету фізичного виховання і спорту.

У 1998 році з ініціативи кафедри та при підтримці ректора університету проф. Кононенка В. І. був заснований факультет фізичного виховання і спорту.

Викладацький склад кафедри сьогодні складають висококваліфіковані фахівці серед яких 3 доктори наук(Богдан Мицкан, Зіновій Остап’як,Випасняк Ігор),14 кандидатів наук, доцентів (Ірина Султанова, Ірина Білоус,  Роман Тягур, Сергій Попель, Ганна Презлята, Ірина Іванишин,  Лідія Ковальчук, Сергій Курилюк, Інна Ткачівська, Світлана Мальона,Тетяна Мицка, Владислав Мочернюк, Богдан Лісовський,Василь Луцький).

Освітня діяльність кафедри спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих вчителів фізичної культури та організаторів туристичної діяльності серед учнівської молоді за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр.

Викладачі кафедри забезпечують реалізацію навчальних програм як з фундаментальних (анатомія і фізіологія людини, біохімія і фізіологія м’язової діяльності, гігієна та екологія фізичного виховання), так і професійно орієнтованих (валеологія, адаптивнафізична культура й параолімпійський спорт, біомеханіка, теорія та методика фізичного виховання, олімпійський і професійний спорт, менеджмент у фізичній культурі, історія фізичної культури, психологія фізичного виховання і спорту, основи туристичної діяльності, туристичне країнознавство, маркетинг туристичних послуг та ін.) дисциплін. Здійснюють організацію та проведення педагогічної та виробничих (з управління фізичною культурою й туризму) практик.

Кафедра виконує значну роботу зі створення навчальних програм, посібників і підручників, методичних рекомендацій в контексті вимог болонського процесу. За останні 5 років кафедрою випущено 82 навчально-методичних посібники, з них 12 посібників за 2018 рік. здобутками в цьому плані є підручник “Функціональна анатомія” за редакцією проф. Мицкана Б.М. (визнаний Міністерством у справах сім’ї, молоді і спорту як кращий підручник 2006 року у номінації „Теоретико–методологічні основи фізичного виховання та оздоровчої фізичної культури), посібники  “Історія фізичної культури”, “Менеджменту фізичній культурі”, “Історія олімпійського руху” (доц. Тягур Р. С.), „Руханкова абетка” (проф. Мицкан Б.М., доц. Презлята Г.В.), які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для студентів, які навчаються за напрямком „Фізичне виховання”, “Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури” (доц. Презлята Г.В., Випасняк І.П., Ковальчук Г.А., Фотуйма О.Я.).

Важливою складовою освітньої діяльності кафедри є керівництво дипломними й магістерськими роботами, підготовка студентів до участі в олімпіадах (4 роки студенти факультету посідали призові місця у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Фізичне виховання”). При кафедрі організована робота студентських наукових груп, які працюють під керівництвом досвідчених науковців (доц. Султанової І. Д., Презлятої Г. В., Попеля С. Л., Тягура Р. С., Фотуйми О. Я.).

Наукова робота на кафедрі спрямована на розробку як фундаментальних (морфо-фізіологічні механізми адаптації організму до фізичних навантажень), так і прикладних (розробка засобів і методів прогнозування й оптимізації психофізичного розвитку й соматичного здоров’я шкільної й студентської молоді, в тому числі дітей з порушеними функціями) проблем. Тематика кафедральних досліджень є складовою зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту на 2015-2020 рр. Щорічно викладачі кафедри публікують понад 50 наукових праць, є учасниками багатьох Всеукраїнських (“Молода спортивна наука України”, “Актуальні проблеми розвитку руху “Спорт для всіх”) та міжнародних конференцій (“Біологічні та соціальні проблеми фізичної культури і спорту”, “Фізична культура як чинник фізичного розвитку і здоров’я”, “Туризм в контексті Європейської інтеграції”), які проводяться в країнах Євросоюзу.

Починаючи з 2000 року на кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”, в якій навчаються випускники факультету фізичного виховання і спорту університету. За час існування аспірантури 9 випускників стали кандидатами наук (Олександр Фотуйма, Ігор Випасняк, Лідія Ковальчук, Роман Михайленко, Роман Файчак, Сергій Курилюк, Інна Ткачівська, Світлана Мальона, Роман Ярий), а докторанти Єжи Рут з Жешувського університету (Польща) та Геннадій Єдинак здобули ступінь доктора наук з фізичного виховання і спорту. До потреб викладачів та аспірантів на кафедрі створена наукова лабораторія, яка обладнана сучасною апаратурою й прикладними комп’ютерними програмами, що дозволяють всесторонньо вивчати вплив фізичних навантажень на організм людини, проводити експериментальні дослідження щодо наукового обґрунтування різних засобів, методів і програм фізичного виховання різних груп населення.

У 2010 році з ініціативи завідувача кафедри Мицкана Б.М. відкрита спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальностями 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення та 24.00.03 – фізична реабілітація.

З ініціативи проф. Мицкана Б. М. у 2004 році на факультеті засновано видання наукового вісника “Фізична культура”, затвердженого ВАК у якості фахового.

Завідувач кафедри проф. Мицкан Б. М. є членом Вченої ради ДВНЗ ” Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “,є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій   Львівського державного національного університету фізичної культури і спорту й Жешувському (Польща) університетах,член олімпійської академії України,Заслужений працівник освіти України,почесний працівник фізичної культури,член редакційних колегій журналів “Вісник Прикарпатського університету  Серія :Фізична культура” , Вісник  Прикарпатського університету.Серія Біологія” , член наукової ради журналу Жешувського університету (Республіка Польща).

Кафедра проводить активну міжнародну діяльність. Зокрема це співпраця з факультетом фізичного виховання Жешувського університету. Починаючи з 2000 року проведено чотири спільні наукові конференції, редагуються наукові журнали, здійснюються переклад наукових статей і монографій, керівництво магістерськими роботами, організація й проведення літніх табірних зборів, туристичних походів. На часі створення Прикарпатського відділення Європейської академії, що дозволить інтегруватися з науковими школами Словаччини, Польщі, Австрії, Німеччини.

У найближчому майбутньому важливими завданнями кафедри є:

  • переорієнтація освітньої діяльності у відповідності до Європейських стандартів;
  • широке використання інформаційних технологій як в навчальній, так і науковій діяльності;
  • вдосконалення дидактичного забезпечення навчального процесу;
  • інтеграція у міжнародну систему освіти.
    Особливого значення у міжнародних зв’язках набувають такі форми співробітництва як:
  • проведення спільних симпозіумів, семінарів і конференцій;
  • видання монографій зарубіжних авторів;
  • видання книг написаних викладачами кафедри, у видавництвах інших країн;
  • залучення до читання спецкурсів іноземних фахівців.

Розв’язуючи невідкладні завдання сьогоднішнього дня, торуючи свій шлях у майбуття, кафедра не обмежується лише своїми власними проблемами. Усвідомлюючи свою значущість як навчального, так й наукового підрозділу факультету фізичного виховання і спорту, вона активно братиме участь у розвитку університету як національного навчального закладу, зробить свій вагомий внесок у розвиток спортивної науки й фізичної культури як одного з чинників збереження й удосконалення суспільного та індивідуального здоров’я.