Історія

 

Кафедра теорії та методики фізичної культури розпочала свою діяльність 31 серпня 1997 року у складі педагогічного факультету. Засновником кафедри і незмінним її керівником впродовж 24 років був доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Богдан Мицкан. 24 червня 2021 року зборами трудового колективу факультету фізичного виховання і спорту завідувачем кафедри було обрано доцента Богдана Лісовського.

Першими викладачами кафедри були: кандидат педагогічних наук, доцент Роман Тягур; кандидати педагогічних наук, доценти Олександр Мокров, Юлія Беляк; кандидат наук з фізичного виховання і спорту Олена Дрозд; кандидати медичних наук, доценти Юрій Завійський, Сергій Попель; кандидат історичних наук, доцент Ярослав Луцький; старші викладачі Василь Яценюк, Флора Волочій, Михайло Цап. Впродовж багатьох років на кафедрі працювали Наталія Гевкалюк, Зеновій Калуський Володимир Мицкан, Олександр Фотуйма. З перших днів на кафедру були покладені обов’язки щодо підготовки кадрів зі спеціальностей “Початкова освіта і фізична культура” та “Педагогіка й методика середньої освіти. Фізична культура” й одночасного створення матеріально-технічної бази, методичного й кадрового потенціалу, необхідних для заснування факультету фізичного виховання і спорту.
У 1998 році з ініціативи кафедри та при підтримці ректора університету проф. Кононенка В.І. був заснований факультет фізичного виховання і спорту.
Викладачі кафедри висококваліфіковані професіонали серед яких 2 доктори наук (Зіновій Остап’як, Ігор Випасняк), 13 кандидатів наук, доцентів (Богдан Лісовський, Ірина Султанова, Ірина Білоус, Роман Тягур, Ганна Презлята, Ірина Іванишин, Лідія Ковальчук, Сергій Курилюк, Інна Ткачівська, Світлана Мальона, Тетяна Мицкан, Владислав Мочернюк, Василь Луцький).
Освітня діяльність кафедри спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих вчителів фізичної культури за освітніми рівнями бакалавр і магістр.

Викладачі кафедри забезпечують реалізацію навчальних програм як з фундаментальних, так і професійно орієнтованих дисциплін. Здійснюють організацію та проведення виробничих практик.

Кафедра виконує значну роботу із створення навчальних програм, посібників, підручників, методичних рекомендацій і монографій.

Істотними здобутками в цьому плані є підручник “Функціональна анатомія” за редакцією Богдана Мицкана, посібники “Історія фізичної культури”, “Управління у фізичній культурі”, “Історія олімпійського руху”, «Менеджмент в освіті» (Роман Тягур), „Руханкова абетка” (Богдан Мицкан, Ганна Презлята), «Народні ігри і забави», «Заняття фізкультурою та здоров’я», «Здоровий спосіб життя: ідеї пошуки, досвід» (Ганна Презлята), «Професійна компетентність учителя фізичної культури: колективна монографія» (Богдан Лісовський, Ганна Презлята, Інна Ткачівська, Богдан Мицкан, Зеновий Остап’як, Ірина Іванишин, Тетяна Мицкан) “Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури” (Ігор Випасняк, Ганна Презлята, Галина Ковальчук), «Дихальна гімнастика» (Богдан Мицкан, Сергій Попель, Роман Файчак), «Гігієна» (Богдан Мицкан, Ірина Султанова), «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту» (Богдан Мицкан, Ірина Султанова, Богдан Лісовський), «Корекційно-профілактичні технології у процесі фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату» (Ігор Випасняк).

Важливою складовою освітньої діяльності кафедри є керівництво дипломними й магістерськими роботами, підготовка студентів до участі в олімпіадах, впродовж багатьох років студенти факультету посідали призові місця у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади та ІІ турі Конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань “Фізична культура і спорт”. При кафедрі організована робота студентських наукових гуртків та проблемних груп, які працюють під керівництвом досвідчених науковці.
Кафедрою започатковано низку науково-практичних конференцій регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівнів. Проведено 4 всеукраїнських конференцій «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту і туризму в сучасному суспільстві». У 2020 році ця конференція отримала статус міжнародної. У 2019-2020 роках було проведено дві науково-практичні регіональні конференції з участю вчителів фізичної культури та провідних фахівців галузі «Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку».   
Починаючи з 2000 року на кафедрі функціонує аспірантура із спеціальності “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”, в якій навчаються випускники факультету фізичного виховання і спорту. За час існування аспірантури 26 випускників стали кандидатами наук (Богдан Лісовський, Роман Дмитрів, Олександр Фотуйма, Ігор Випасняк, Лідія Ковальчук, Роман Михайленко, Роман Файчак, Сергій Курилюк, Інна Ткачівська, Світлана Мальона, Роман Ярий, Надія Варварук, Олександр Лещак, Родіон Арламовський, Василь Озарук, Ростислав Човган, Назарій Фединяк, Василь Хлопецький, Андрій Данків, Роман Бойчук, Сергій Лопацький, Юрій Іванишин, Юрій Олійник, Сергій Бублик, Оксана Крижанівська, Олексій Федорюк), а докторанти Єжи Рут з Жешувського університету (Республіка Польща), Геннадій Єдинак та Ігор Випасняк здобули ступінь доктора наук з фізичного виховання і спорту. Для викладачів, аспірантів і студентів на кафедрі створена наукова лабораторія, яка обладнана сучасною апаратурою й прикладними комп’ютерними програмами, що дозволяють всесторонньо вивчати вплив фізичних навантажень на організм людини, проводити експериментальні дослідження щодо наукового обґрунтування засобів, методів і програм фізичного виховання різних груп населення.

У 2010 році була відкрита спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальностями 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення та 24.00.03 – фізична реабілітація.

З 2004 року на факультеті засновано наукове видання Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з напряму “Фізичне виховання та спорт”.
Кафедра проводить активну міжнародну діяльність. Зокрема це співпраця з факультетом фізичного виховання Жешувського університету. Проводяться спільні наукові конференції, літні табірні збори, туристичні походи.
У найближчому майбутньому важливими завданнями кафедри є:

·                    переорієнтація освітньої діяльності у відповідності до Європейських стандартів;

·                    широке використання інформаційних технологій як в навчальній, так і науковій діяльності;

·                    вдосконалення дидактичного забезпечення навчального процесу;

·                    інтеграція у міжнародну систему освіти.

Розв’язуючи невідкладні завдання сьогоднішнього дня, торуючи свій шлях у майбуття, кафедра не обмежується лише своїми власними проблемами. Усвідомлюючи свою значущість як навчального, так й наукового підрозділу факультету фізичного виховання і спорту, вона активно братиме участь у розвитку університету як національного навчального закладу, зробить свій вагомий внесок у розвиток фізичної культури як одного з чинників збереження й удосконалення суспільного та індивідуального здоров’я.