Індивідуальна освітня траєкторія

Закон  України «Про освіту» передбачає персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду.

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план;

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів.

Індивідуальна освітня траєкторія студента реалізується на факультеті фізичного виховання і спорту у відповідності до наступних діючих  Положень у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін (із внесеними змінами наказом № 80 від 12.02.2021 р.)

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Також реалізація індивідуальної освітньої траєкторії  забезпечується через:

Вибір наукових керівників та тем дипломних, курсових робіт, самостійного визначення їх змісту і шляхів виконання;

Вибір бази проходження практики (із запропонованого переліку або студент пропонує власну у відповідності до майбутнього працевлаштування)

Участі у наукових  конференціях, наукових проектах, виконання індивідуальних завдань тощо.