Про академічну мобільність

Академічна мобільність передбачає можливість учасників освітнього процесу Університету навчатися, викладати, стажуватися, проходити навчальну або виробничу практику, проводити наукові дослідження у партнерському вищому навчальному закладі (в Україні або за кордоном), з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо.

Академічна мобільність поділяється на:

внутрішню – академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах (наукових установах) – партнерах в межах України;

міжнародну – академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах (наукових установах) – партнерах поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах (наукових установах).

Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах, є: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове стажування.

Академічна мобільність учасників освітнього процесу здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між іноземним вищим навчальним закладом та Університетом, між двома вищими навчальними закладами України, між групою вищих навчальних закладів різних країн за узгодженими та затвердженими в установленому порядку індивідуальними навчальними планами студентів та програмами навчальних дисциплін, а також в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти.

До участі у програмах академічної мобільності допускаються студенти, які повністю завершили хоча б один рік навчання за рівнем бакалавра, студенти рівня магістра, особи, які здобувають наукові ступені доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук, науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники.

Відбір студентів для участі в програмах академічної мобільності здійснюється конкурсною комісією Університету, яка створюється наказам ректора, з урахуванням:

рейтингу навчальної успішності студента,

участі у науковій роботі Університету та поза його межами;

рівня володіння іноземною мовою;

мотивації до участі в академічній мобільності.

У випадку, якщо студент бере участь у міжнародній стипендійній програмі академічної мобільності, конкурсний відбір здійснюється організацією, яка надає студенту грант на умовах і за критеріями, визначеними в установчих документах конкурсу.

Етапи, тривалість, зміст навчання, перелік необхідних документів та процедура їх подання для участі в програмі академічної мобільності регламентуються угодами між закладами-партнерами, затверджуються їхніми керівниками та публікуються відділом міжнародних зв’язків на веб-сторінці Університету впродовж 3 днів з дня оголошення конкурсу.

Учасники освітнього процесу, відібрані для короткотривалого навчання у закладах-партнерах, які вирішили не переривати навчання за основним місцем, зобов’язані до початку навчання у закладі-партнері укласти з Університетом договори про участь за програмою академічної мобільності та затвердити їх у відповідних деканатах (Додаток 1).

Виконання визначеної договором навчальної програми може здійснюватися із застосуванням технологій дистанційного навчання.

Студентам-учасникам програм академічної мобільності, які через одночасне навчання за різними спеціальностями в кількох вищих навчальних закладах не можуть пройти навчальну чи виробничу практику у визначені Університетом терміни, може бути запропоновано гнучкий графік їх проходження і захисту в межах навчального року.

При цьому допускається незначне корегування співвідношення годин, відведених на теоретичні і практичні види робіт із збільшенням частки самостійної роботи.

Всі навчальні дисципліни, включені у Договір, є обов’язковими для вивчення. За виконання договору персональну відповідальність несе з добувач вищої освіти.

Учасник академічної мобільності, крім вивчення у вищому навчальному закладі-партнері обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін, якщо це передбачено відповідними угодами між вищими навчальними закладами-партнерами.

Скерування учасника академічної мобільності за кордон здійснюється на підставі наказу ректора.

Університет визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання учасників освітнього процесу у закладі-партнері.

Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва із закладами-партнерами здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЕСТS або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків учасників освітнього процесу, прийнятої у країні закладу-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТS.

Навчальні дисципліни та інші види навчальної діяльності зазначаються в Договорі.

Перезарахування вивчених навчальних дисциплін, проходження навчальної та виробничої практик, проведення наукових досліджень здійснює координатор академічної мобільності на підставі наданого учасником освітнього процесу документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, проходження навчальної та виробничої практик кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів, завіреного в установленому порядку у закладі-партнері.

Порядок ліквідації академічної різниці визначається закладами партнерами відповідно до чинного законодавства обох сторін.

Результати підсумкової атестації студентів у період навчання у закладі – партнері представляються за прийнятою там шкалою і переводяться у шкалу, прийняту в Університеті.

Державна атестація студентів, які навчаються за програмою академічної мобільності, здійснюється у встановленому Університетом порядку.

Учасники освітнього процесу зобов’язані:

своєчасно надати необхідні документи для участі в програмі академічної мобільності; вчасно прибути до місця навчання;

під час навчання дотримуватися законодавства країни перебування, правил внутрішнього розпорядку, Статуту та інших нормативно-правових документів вищого навчального закладу, що приймає, документів Університету;

успішно пройти навчання за затвердженим індивідуальним навчальним планом;

після завершення навчання у вищому навчальному закладі-партнері вчасно повернутися до вищого навчального закладу, що направив на навчання.

Після повернення до Університету, учасник освітнього процесу надає Координатору академічної мобільності та ВМЗ завірену в установленому порядку закладом-партнером копію документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, проходження навчальної та виробничої практик, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів (сертифікат, диплом, виписку навчальних досягнень (Transcript of Records), проведення наукових досліджень.

Університет в установленому порядку приймає рішення щодо повернення учасника освітнього процесу на навчання після завершення програми академічної мобільності.

Якщо учасник освітнього процесу під час перебування у вищому навчальному закладі-партнері не виконав затверджену навчальну програму, то після повернення до вищого навчального закладу, що направив на навчання, йому може бути запропонований індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості, затверджений в установленому порядку, або повторний курс навчання.

У цьому випадку фінансування навчання студента здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Фінансові умови навчання в Університеті на час перебування учасників освітнього процесу у закладі-партнері визначають індивідуально для кожного здобувача вищої освіти з урахуванням умов фінансування його навчання в Університеті.

За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому навчальному закладі -партнері на території України чи поза її межами зберігаються місце навчання.

Виплата стипендії зберігається за студентом, якщо:

стипендія не передбачена умовами академічної мобільності;

студент отримує часткове фінансування (напр., вартість проживання програма покриває (або надають гуртожиток)), а кошти на щоденні витрати і харчування не передбачені програмою;

студент за програмою мобільності (кредитна мобільність) не може прослухати в закладі-партнері достатньої кількості курсів, які будуть перезараховані в Університеті, і студент додатково виконує індивідуальну програму навчання.

 

Дізнатись подробиці про академічну мобільність

Студентські курси

Угода про подвійні дипломи

Міжнародні угоди про співпрацю