Кодекс честі

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

встановлює загальні морально-етичні принципи та правила поведінки осіб, що навчаються та працюють в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності.

Університет прагне створити середовище, яке сприяє навчанню, науковій роботі, впровадженню інновацій, інтелектуальному розвитку студентів і працівників, підтримці особливої академічної культури взаємовідносин. Кожен член університетської громади, дотримуючись норм даного Кодексу, робить свій внесок у розвиток всього університету, зміцнення його іміджу і ділової репутації.

Кодекс честі є переліком настанов та цінностей, дотримання яких представниками громади ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є необхідним як на території університету, так і поза ним.

Загальними принципами поведінки члена університетської громади є :

Принцип академічної доброчесності. У своїй навчальній та викладацькій діяльності, у наукових дослідженнях, практичній роботі тощо представники університетської громади зобов’язані діяти порядно, доброчесно.

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Порушення принципу академічної доброчесності не лише завдає шкоди репутації університету, а й зменшує цінність освітніх та наукових ступенів, що здобуваються в університеті.

Принцип особистого прикладу. Утвердження академічної доброчесності, гуманістичних цінностей, ідеалу у міжособистісних відносинах можливе тільки за умови власного особистого прикладу. Особистий приклад – найкращий метод виховання та вдосконалення системи суспільних відносин. Викладачі, дослідники і студенти, які виявляють прагнення до академічної доброчесності, не лише стають зразками для наслідування, але й підвищують стандарти освітньої та наукової діяльності в цілому.

Принцип відповідальності. Студенти та працівники університету зобов’язані брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності і повинні виконувати взяті на себе обіцянки та зобов’язання. Бути відповідальним – це протистояти ганебним вчинкам, негативному впливу інших осіб і слугувати прикладом для інших.

Принцип справедливості. У взаємовідносинах між членами університетської громади важливим є неупереджене ставлення один до одного, правильне й об’єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької чи трудової діяльності.

Принцип сміливості. Досвід активних кроків щодо імплементації цінностей та ідей академічної доброчесності засвідчує, що переведення їх зі слів у дії вимагає самовіддачі, рішучості і сміливості, готовності вистояти супроти тиску тих, хто не радо зустрічає ці прогресивні зміни в системі освіти.

Сміливість – це не відсутність страху, а здатність діяти згідно своїх переконань, незважаючи на страх.

Принцип академічної свободи. Член університетської громади вільний у виборі об’єктів та методів досліджень, може висловлювати і поширювати будь-які ідеї та погляди, критикувати ідеї, погляди та діяльність інших. Обмеженням академічної свободи є чинне законодавство та професійна етика. Дискримінація та зведення рахунків у зв’язку з критичними чи контроверсійними висловлюваннями неприпустимі.

Принцип взаємоповаги. Повага в університетському середовищі має бути взаємна і вимагає виявлення її як до себе, так і до інших, незалежно від віку, статі, статусу. Варто поважати й цінувати різноманітні, а іноді й протилежні, думки та ідеї. Особа, яка навчається, розглядається як незалежна особистість і партнер, а не тільки як об’єкт педагогічної діяльності.

Принцип прозорості. З метою уникнення зловживань посадовим становищем виборними чи призначеними представниками університетської громади необхідно, щоб усі процедури, які стосуються освітньої, науково-дослідницької, господарської та фінансової діяльності, були прозорими і нескладними, а на вимогу членів університетської громади їм надавалась будь-яка інформація щодо діяльності університету, крім тої, доступ до якої обмежено законодавством.

Принцип взаємної довіри. Клімат довіри заохочує вільний обмін ідеями та інформацією в університетському середовищі, сприяє співпраці, вільному продукуванню нових ідей, без остраху, що результати діяльності можуть вкрасти, кар’єру спаплюжити, а репутацію підірвати.

Принцип партнерства та взаємодопомоги. З метою підвищення якості навчальних та дослідницьких результатів представники університетської громади орієнтуються на суб’єкт-суб’єктну або партнерську взаємодію.

Принцип компетентності й професіоналізму. Студенти та працівники ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» зобов’язані підтримувати найвищий рівень компетентності у своїй роботі та навчанні. Імперативом є постійне підвищення ними свого освітнього і наукового рівня як форми здійснення принципу «від освіти на все життя до освіти протягом усього життя».

Принцип безпеки та добробуту. Студенти та працівники Університету повинні піклуватися про безпеку та добробут членів університетської громади, забезпечувати сприятливі умови для роботи студентів і викладачів з особливими потребами. Будь-яка діяльність студентів і працівників університету не повинна завдавати шкоди здоров’ю, життю та майну будь-кого загалом та членів університетської громади, зокрема.

Принцип законності. У своїй діяльності члени університетської громади суворо дотримуються приписів законів, а також стимулюють інших поважати закон та неупереджено застосувати його вимоги. Дотримання вищезазначених принципів має бути справою честі всіх без винятку членів університетського співтовариства.

 

Правила поведінки

Гідним, доброчесним для студентів і працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є

вірити у власний розум та здібності;

поважати честь, гідність та особисту недоторканість особи, незважаючи на її стать, вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання;

дотримуватися вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів університету, не вчиняти правопорушень і не сприяти умисно їхньому скоєнню іншими особами;

дотримуватися загальноприйнятих морально-етичних норм та правил поведінки;

дотримуватися академічної доброчесності, що, зокрема, також передбачає:

посилання педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками і здобувачами освіти на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками і здобувачами освіти норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками і здобувачами освіти достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) або навчальну (наукову, творчу) діяльність;

контроль педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

об’єктивне оцінювання педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками результатів навчання;

самостійне виконання здобувачами освіти навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

відповідально ставитись до своїх обов’язків, вчасно та добросовісно виконувати необхідні навчальні, дослідницькі завдання та роботу;

сумлінно та самостійно (крім випадків, які санкціоновано передбачають групову роботу) виконувати навчальні та дослідницькі завдання;

поважати право інтелектуальної власності, наукові та навчальні здобутки інших;

використовувати у своїй науковій та навчальній діяльності тільки надійні та достовірні джерела інформації, з обов’язковим посиланням на них;

в разі виникнення складнощів, при виконанні навчальних чи дослідницьких завдань, звертатися за санкціонованою допомогою до колег, викладачів та наукових керівників; вказувати колегам щодо неприпустимості порушення академічної доброчесності.

своєю діяльністю сприяти збереженню та примноженню славних традицій університету;

вшановувати та вивчати минуле, сучасне і перспективи університету, творчі здобутки його визначних вчених, педагогів, випускників, які вписали яскраві сторінки у літопис вітчизняної та світової освіти, науки і техніки;

сприяти розвитку позитивної репутації університету;

сприяти попередженню й викоріненню різних видів порушень під час навчальновиховної та науково-інноваційної діяльності;

сприяти створенню та розвиткові партнерських відносин між викладачами і студентами університету;

вести здоровий та активний спосіб життя, дотримуватись правил особистої гігієни, бути охайним і акуратним;

підтримувати атмосферу довіри, взаємної відповідальності та допомоги в університетському співтоваристві;

допомагати студентам та співробітникам університету, що опинилися у складних життєвих обставинах;

підтримувати чистоту і порядок на території університету, дбайливо ставитись до майна та ресурсів університету;

підвищувати престиж університету шляхом власних досягнень у навчанні, науці, спорті, студентської художньої творчості тощо;

запобігати випадкам використання службового становища в особистих інтересах;

піклуватися про чистоту своєї мови та мови своїх колег.

 

Неприйнятним для працівників та студентів Університету є:

порушення норм моралі, що включає негідну поведінку в громадських місцях;

вживання, виготовлення й поширення наркотичних речовин, розпивання алкогольних напоїв та куріння в громадських місцях;

участь в азартних іграх на робочому місці;

використання службових і родинних зв’язків з метою отримання нечесної переваги в навчальній, науковій чи трудовій діяльності;

участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробкою та використанням підроблених документів, що мають відношення до навчання чи посадового становища в університеті;

перевищення повноважень під час навчання, трудової діяльності або проведенні наукових досліджень;

запізнення або пропуски навчальних занять чи роботи без поважної на то причини; поширення неправдивої та компрометуючої інформації про студентів, викладачів і працівників; розповсюдження негативних чуток про університет, працівників і студентів;

завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній базі університету;

недотримання правил співжиття на території університету, що заважає іншим особам; вчинення дій, що перешкоджають здійсненню навчального чи науководослідницького процесу;

порушення академічної доброчесності.

 

Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

 

Академічна відповідальність

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

відрахування з навчального закладу;

позбавлення академічної стипендії;

позбавлення наданих навчальним закладом пільг з оплати навчання.

Ознайомитись з повною версією Кодексу честі