Вільний вибір дисциплін

Вибіркові навчальні дисципліни передбачені освітньою програмою та робочим навчальним планом в обсязі, що становить не менше 25% загальної кількості кредитів ECTS.

Навчальні дисципліни з циклу вільного вибору студента  мають на меті:

поглиблення професійних знань в межах обраної освітньої програми та здобуття додаткових спеціальних професійних компетентностей;

поглиблення знань та здобуття додаткових загальних і загально-професійних компетентностей в межах спеціальності  і галузі знань;

розширення або поглиблення результатів навчання за загальними компетентностями;  посилення конкурентноспроможності та затребуваності на ринку праці.

Своє право на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачі вищої освіти здійснюють шляхом:

Вибору з варіативної  складової навчального плану освітньої програми, на якій здобувач вищої освіти навчається;

Вибір однієї дисципліни з переліку – здобувачу вищої освіти пропонується на семестр перелік із кількох дисциплін, із яких він обирає одну;

Вибору із блоку навчального плану іншої освітньої програми такого ж освітнього рівня;

Вибору навчальних дисциплін в іншому навчальному закладі при реалізації здобувачем вищої освіти права на академічну мобільність;

Вибору із Каталогу вибіркових курсів.

Здобувачеві вищої освіти може бути відмовлено у реалізації його вибору і запропоновано здійснити новий вибір у випадку якщо:

Кількість здобувачів вищої освіти, які обрали навчальну дисципліну чи блок дисциплін, перевищує максимальну чисельність, встановлену відповідним навчальним структурним підрозділом, кафедрою (перевага надається здобувачам вищої освіти, які навчаються на тій самій програмі, у тому ж навчальному структурному підрозділі, а також здобувачам вищої освіти, які мають вищий рейтинг);

Кількість здобувачів вищої освіти, які обрали  дисципліну , є меншою за встановлені в університеті мінімуми (15 осіб за рівнями молодшого бакалавра, бакалавра, 10 осіб – за рівнем магістра), за виключенням малокомплектних груп;

Наслідком вибору дисципліни є перевищення встановленого максимуму кількості навчальних дисциплін, які здобувач може опанувати одночасно та/ або кількості семестрових форм контролю (16 за навчальний рік);

Наслідком його вибору навчальної дисципліни є недостатня для присвоєння академічної кваліфікації кількість кредитів відповідного освітнього рівня.

Якщо здобувачу вищої освіти відмовлено у здійсненні ним вибору із зазначених причин, йому надається можливість здійснити повторний вибір із переліку дисциплін, групи/ потоки за якими вже сформовані, і де немає перевищення.

Обрані студентом навчальні дисципліни  затверджуються керівником навчального структурного підрозділу. Невиконання будь-якої з позицій є академічною заборгованістю. Зміна обраних дисциплін після початку навчального року, в якому вони викладаються, неможлива.

Якщо студент у встановлені терміни без поважних причин не використав своє право вибору навчальної дисципліни, вивчення дисципліни визначається пропозицією випускової кафедри і затверджується розпорядженням керівника навчального підрозділу.

Відмова студентом виконувати сформований таким чином навчальний план, є грубим порушенням навчальної дисципліни і студент відраховується з університету за невиконання вимог навчального плану.

За результатами реалізації права студента на вільний вибір мають бути включені види навчального навантаження, сукупний (обов’язкової і вибіркової складової) обсяг яких (у кредитах ECTS) дозволяє зарахувати виконання річного навчального плану і переведення на наступний курс або допуск до атестації.

Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових навчального плану, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається студент.

Для студентів, які навчаються за освітніми програмами подвійних дипломів, процедури вільного вибору організовуються у терміни і за порядком, передбаченими відповідними угодами із університетами-партнерами.

Процедура вибору студентами навчальних дисциплін

Запис студентів освітнього ступеня бакалавра для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору  здійснюється у весняному семестрі на наступний навчальний рік.

Студентам повідомляється, яку кількість дисциплін/ обсяг  у кредитах ECTS,  у відповідності до Освітньої програми, за якою він навчається, та діючого навчального плану, він має обов’язково вивчити протягом навчального року.

Далі студент знайомиться із переліком дисциплін за вибором.

Протягом 1-2 тижня квітня студенти денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр записуються на вивчення вибіркових дисциплін чи спеціалізації на кафедрах факультету, що забезпечують їх викладання.

Запис проводить лаборант кафедри. Студенти заочної форми навчання такий запис здійснюють під час весняного міжсесійного заїзду.

Протягом цього часу студенти мають право корегувати перелік вибіркових дисциплін, змінюючи їх через чергове письмове подання на кафедру.

Студентам, вибір яких не може бути задоволений з відповідних причин, протягом 5-ти днів повідомляється про відмову (із зазначенням причини) і пропонується зробити вибір із скорегованого переліку.

Після завершення запису лаборант кафедри узагальнює подані заяви та формує подання в деканат  про кількість студентів, які обрали вибіркові дисципліни кафедри, вказуючи при цьому назву дисципліни, семестр викладання, кількість годин (аудиторних та позааудиторних), форму контролю.

Сформовані списки груп подаються на затвердження керівнику навчального структурного підрозділу (перший тиждень вересня).

Здобувачі освітніх ступенів  магістра здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору  у Приймальній комісії Університету під час подання документів для вступу до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

В деканаті факультету  проводять попередній аналіз результатів запису та формують групи для вивчення дисциплін вільного вибору.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін згідно з поданими заявами і сформованими групами затверджують на вченій раді факультету.

Заяви студентів про вибір навчальних дисциплін, розпорядження про формування груп зберігаються упродовж всього терміну навчання студентів за відповідним рівнем на кафедрах навчального підрозділу.

У випадку поновлення, переведення студента, продовження навчання після закінчення терміну академічної відпустки або зарахування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі «молодшого спеціаліста» із скороченим терміном навчання, за письмовою заявою студента і згодою випускової кафедри освітньої програми можливе перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу вільного вибору.

Університет може вносити зміни до зазначеного у навчальному плані переліку вибіркових навчальних дисциплін з огляду на особливості спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, нових галузевих стандартів освіти.

Більш детально ознайомитися з ПОЛОЖЕННЯМ про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін 

Отримати бланк ЗАЯВИ для зарахування до складу групи студентів для вивчення дисципліни вільного вибору (Додаток 2 )