Визначення результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

У відповідності до закону України «Про освіту»: неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на факультеті фізичного виховання і спорту  регулюється Положенням про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін проводять за заявою здобувача вищої освіти на ім’я керівника структурного підрозділу (декана факультету/директора інституту) на підставі сертифіката про практику/стажування, або сертифіката про проходження тренінгу, семінару, вебінару тощо.

Заяву про зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін здобувач вищої освіти подає протягом перших 10 робочих днів від початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у зарахуванні він зміг пройти підготовку з відповідної дисципліни в повному обсязі.

Одноосібне рішення декана факультету  про зарахування навчальних дисциплін може бути прийняте за умови:

  • під час звірки навчального плану спеціальності підготовки/освітньо-професійної програми та сертифіката про практику/стажування, або сертифіката про проходження тренінгу, семінару, вебінару тощо) назви навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну стилістичну розбіжність;
  • співпадає загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС) та форми підсумкового контролю з дисципліни/дисциплін;
  • співпадають компетентності та програмні результати навчання з дисципліни/дисциплін, що може бути підтверджено:

каталогами курсів;

договором про навчання;

договором про практику/ стажування.;

сертифікатом про практику/стажування тощо;

сертифікатом про проходження тренінгу, семінару, вебінару тощо.

Експертну комісію формують у випадках, коли одноосібне рішення деканом факультету  не прийняте, але є підстави для зарахування дисципліни/дисциплін, а саме:

  • назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але під час звірки навчальних програм дисциплін співпадають змістова частина та вимоги до знань, умінь та навичок здобувача вищої освіти, компетентностей та програмних результатів навчання;
  • загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС), відведений на вивчення дисципліни в іншому закладі вищої освіти, відрізняється, але не більше 25 % обсягу дисципліни, передбаченої навчальним планом університету.

Експертну комісію формують у складі завідувача кафедри, що забезпечує викладання дисципліни, та одного з науково-педагогічних працівників, який викладає ту саму або споріднену дисципліну.

Декан факультету службовим поданням, до якого додається заява студента з відповідними документами про засвоєні освітні компоненти, інформує завідувача відповідної кафедри  про необхідність перевірки і встановлення можливості зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін.

Експертна комісія розглядає заяву студента, вивчає подані ним документи про раніше здобуту освіту/засвоєні освітні компоненти, за необхідності проводить співбесіду зі студентом з метою з’ясування набутих компетентностей під час неформальної освіти (в попередньому закладі вищої освіти) з дисципліни, яку потрібно зарахувати.

Експертна комісія робить висновок про можливість або неможливість зарахування дисципліни. Службовим поданням і витягом із протоколу засідання експертної комісії завідувач кафедри інформує декана факультету про рішення комісії, з обов’язковим обґрунтуванням у випадку негативного результату.

Комісія може рекомендувати: повне зарахування, часткове зарахування та відмову у зарахуванні результатів неформальної освіти.

Повне зарахування результатів неформальної освіти рекомендують у випадку, коли вивчена дисципліна співпадає із запланованими результатами навчання (компетентностями) або має несуттєві відмінності, а також близька за обсягом і змістом (не менше 75 %).

Часткове зарахування рекомендують у тому випадку, коли дисципліну визнають не повністю, і за деякими темами необхідно додатково проводити переатестацію.

У цьому випадку зарахування дисципліни можна провести за результатами виконання індивідуального завдання, складеного екзамену або пройденої співбесіди.

Переатестацію проводить кафедра, за якою закріплена відповідна навчальна дисципліна. За результатами переатестації визначають оцінку із зарахованої дисципліни.

Не беруть до уваги результати неформального навчання та не присвоюють кредити з дисциплін, що не відповідають вимогам відповідної освітньо-професійної програми щодо формування запланованих компетентностей.

Під час зарахування результатів неформального навчання зберігають раніше отриману оцінку навчальних досягнень студента (якщо така відображена в документах).

Дізнатись подробиці  про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Отримати бланк ЗАЯВИ для зарахування результатів неформальної освіти