Визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін

відбувається згідно Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін

Таке питання постає:

при переведенні студента з одного навчального закладу у інший,

коли студент одночасно навчається на двох напрямах або спеціальностях,

повернення  на навчання після академічної відпустки,

поновлення після відрахування,

коли предмети, з яких студент вже атестований  у попередньому навчальному закладі, вивчаються у поточному семестрі.

Академічною різницею вважається відсутність нормативних дисциплін навчального плану Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника конкретної спеціальності, на якій продовжує навчання студент.

Отже, академічну різницю складають навчальні дисципліни:

які на момент переведення, поновлення, зарахування студента не вивчались ним повністю,

зараховані  студентові у попередньому навчальному закладі, якщо їх загальний обсяг кредитів ЄКТС менший за 70 % обсягу дисципліни, передбаченого навчальним планом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника певної спеціальності.

Академічною різницею не вважаються:

вибіркові дисципліни навчального плану;

форма підсумкового контролю (екзамен-залік).

Для студентів, які навчалися за кредитно-модульною системою, за рішенням Експертної комісії бали, присвоєні за залік, можуть бути за шкалою університету зараховані як екзамен.

Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснюється деканатом факультету і має тривати не більше одного робочого тижня.

Кількість підсумкових форм контролю, які складають академічну різницю, як правило, не повинна перевищувати 10 контрольних одиниць (заліків, диференційованих заліків, екзаменів).

Порядок складання академічної різниці

Вступники, поновлені або переведені студенти, яким визначена академічна різниця, мають скласти її в терміни, визначені графіком складання академічної різниці, як правило, до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом при ліквідації академічної різниці є самостійна робота вступника студента.

Кафедри, за якими закріплені дисципліни, що складають академічну різницю, надають необхідні навчально-методичні вказівки та рекомендації для самостійної роботи, забезпечують достатній рівень консультативної допомоги та об’єктивний підсумковий контроль знань студентів.

Порядок перезарахування дисциплін

Перезарахування дисциплін відбувається на підставі заяви студента та академічної довідки або додатку до диплома.

Заява про перезарахування дисциплін подається студентом декану факультету фізичного виховання і спорту на початку семестру (впродовж першого тижня навчальних занять) з тим, щоб у випадку невідповідності програмних вимог та відмови в перезарахуванні, студент міг пройти підготовку з відповідної дисципліни зі своєю академічною групою в повному обсязі.

Одноосібне рішення керівника навчального структурного підрозділу про перезарахування навчальних дисциплін може бути прийняте, якщо:

при порівнянні навчального плану  спеціальності)та академічної довідки або додатку до документа про вищу освіту назви навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну стилістичну різницю;

в навчальних планах однаковими є загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС) та форми підсумкового контролю з цієї дисципліни.

В усіх інших випадках деканом факультету формується Експертна комісія у складі трьох осіб:

Завідувача кафедри, до сфери відповідальності якої відноситься дисципліна;

Одного з викладачів, який читає ту саму, або споріднену навчальну дисципліну;

Представника деканату.

Експертна комісія розглядає заяву студента, вивчає його документи про раніше здобуту освіту, при необхідності проводить співбесіду зі студентом з метою уточнення змісту вивченої в попередньому вищому навчальному закладі дисципліни, яку необхідно перезарахувати і робить висновок про можливість (неможливість) перезарахування дисципліни

Остаточне рішення на підставі висновку експертної комісії приймає декан факультету фізичного виховання і спорту.

При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка навчальних досягнень студента.

При переведенні, поновленні, зарахуванні на базі попереднього освітнього рівня студентів, які не навчались за кредитно-модульною системою, одержані ними оцінки, переводяться за шкалою ЄКТС та 100- бальною шкалою відповідно до чинної в університеті шкали оцінювання за мінімальними значеннями.

Якщо оцінка з навчальної дисципліни складається з декількох оцінок за окремі семестри або оцінок із декількох дисциплін, то студенту виставляється середньо зважена оцінка успішності з урахуванням обсягів відповідних складових навчальної дисципліни.

Студент має право відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю або вивчати повторно.

 

Дізнатись подробиці  про  порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін 

Отримати бланк ЗАЯВИ для перезарахування навчальної дисципліни